زمانیکه خشک و تَر می سوزند

 درختانیکه خشک شدند، هیزم جهنم جهلی خانمان سوز می شوند


اثرات خشکسالی  سال  88 و 89  بر جنگل های طبیعی خزری را می توان در بازدید از جنگل هایی که طبق تعریف در زمرة جنگل های حفاظتی قرار می گیرند مشاهده کرد.


سطوح غیر قابل کار در طرح های جنگلداری به مناطقی اطلاق می شود که شیبی بالاتر از 60 درصد داشته باشند، این سطوح گاهی بصورت