روح

تقدیم به خاطره آدم ها و گربه هائیکه دوستشون داشتم… روح مجموعه ای از تمایلات حسی و عواطف و احساساتی است که از درون ذهن موجودات سر چشمه میگیرد…اگر یاد ها و خاطرات را هم به حساب آوریم حتی اشیائ هم می توانند دارای روح باشند و ما را با خود به روزگاری ببرند که زمانه رمز و راز ها و افسانه های بسیار داشت… در تصورات و توهمات متافیزیکی روح شبحی است که شب هنگام یا در تاریکی ظاهر می شود…برای من مهم نیستکه روح متافیزیکی حقیقت دارد یا نه …چرا که همانطور که