دومين گوساله گوزن زرد در خاتم متولد شد

دومين گوساله گوزن زرد در سايت باغ شادي خاتم متولد شد.
به گزارش ايسنا – منطقه يزد – منطقه باغ شادي به عنوان تنها بيوم جنگل طبيعي در استان يزد در جنوب شهرستان خاتم واقع شده است كه به دليل داشتن قابليت‌هاي ارزشمند طبيعي و زيست محيطي از سال 1384 به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مديريت محيط زيست قرار گرفت.
در اين منطقه، محدوده‌اي به وسعت 200 هكتار به عنوان مركز تحقيقات گوزن زرد ايراني محصور شده است.
در سال 1385 پروژه انتقال گوزن از دشت ناز ساري به اين منطقه انجام شد كه خوشبختانه در 12 ارديبهشت و 15 خرداد سال‌جاري 2 رأس از گوزن‌هاي سايت باغ شادي زايمان كردند.
در بررسي‌هاي روزانه و پايش‌هاي صورت گرفته، گوساله‌هاي متولد شده از شرايط زيستي و ظاهري مطلوبي برخوردار هستند.