دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 9

می گویند هیچگونه فشاری برای آبگیری سد گتوند علیا وجود ندارد !  احتمالاً مقاومت  گروه های مخالف مؤثر بوده است و سد سازی قطعا در محدوده سازند گچساران با ایرادات مشخصی همراه بوده که فشار آبگیری را از سد گتوند