دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 7

سد سازان ایرانی در کدام سد سازی به مانند سد سازی در کشورهای یونانی و ایتالیایی کارکردند و چرا درمسیر  توسعه ایران  این عده اندک از گروه‏های مدافع محیط زیست در همراهی با بد خواهان از دیگر کشور ها تحت عنوان طرفداران محیط زیست و آثار باستانی متهم به تغافل