دفاع از سدسازی های بزرگ توجیهی نا موجه – 4

 برای خوانندگان گرامی تمامی مطالب خواندنی و جالب است و طبیعتا به اطلاعات آن ها می افزاید اما ما کشوری با اقلیم خشک تا نیمه خشک هستیم ، نه قاره امریکا و نه قاره اروپای مشهور به قاره سبز !


کاملا ایرانی که با سطح محدود پوشش گیاهی و دقیقا در همان منطقه دارای پوشش گیاهی ، جانمایی سد انجام و پیشنهاد می شود و مخالفت با احداث