خزر در آرزوي روزهاي پاك، آلودگي، سواحل شمال را تهديد مي‌كند

ورود بي‌رويه پسابهاي آلاينده به درياي خزر، به معضل اساسي شمال كشور بدل شده و كارشناسان بر لزوم اتخاذ راهكار اساسي از سوي مسئولان و همكاري مردم براي نجات سواحل اين منطقه از بحران زيست محيطي تاكيد دارند.
به گزارش خبرگزاري مهر، برخي پسماندها و زباله‌هايي كه در حاشيه رودخانه‌ها تلمبار و به وسيله جريان تبخير آب به دريا منتقل مي‌شود سبب ايجاد نگراني در بستر دريا خواهد شد.
بيشترين ضايعات و آلودگي درياي خزر نفتي بوده و علاوه بر اين اكنون فاضلاب‌هايي كه وارد آبهاي سطحي و دريا مي‌شوند بسيار روند رو به رشد و خطرناكي دارند و در اين راستا، مقرر شد از طريق وزارت نيرو و ظرف زماني پنج سال آينده، تصفيه خانه‌هاي فاضلاب در نواحي و شهركهاي صنعتي استانها ايجاد تا عمليات پاكسازي قبل از رهاسازي شكل گيرد.
راههاي پيشگيري و مقابله با آلاينده‌هاي دريايي، اجراي طرح طبيعت گردي ساحلي و درياي تعيين مناطق مستعد حفاظت، تدوين برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و تدوين برنامه عملياتي حفاظت و بهره بردراي پايدر از تنوع زيستي دريايي كشور از موضوعاتي است كه در حوزه دريايي بايد مورد توجه قرار گيرد.
اين درحاليست كه بازنگري و به روز كردن قوانين و مقرارت حوزه دريا، اصلاح وقانون شكار و صيد، ساماندهي وظايفت دستگاههاي مرتبط، تدوين استانداردهاي و دستورااللملي زيست محيطي، ساماندهي سامانه پايش درلحظه و آمايش مناطق ساحلي دريا به عنوان ضرورتهاي اصلي حفاظت از محيط زيست دريايي كشور مطرح شد.
گلستان با داشتن 100 كيلومتر خط ساحلي و برخورداي از خليج گرگان و آشوارده بخشي مهمي از حفاظت محيط زيست كشور را برعهده دارد.
راه اندازي ايستگاههاي پايش در خزر
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست كشور از راه اندازي ايستگاههاي پالايش براي بررسي وضعيت محيط زيست دريايي در استانهاي ساحلي خبر داد.
محمدباقر نبوي افزود: ايستگاههاي پايش يكي از مهمترين فعاليتهايي است كه در سالجاري در استانهاي ساحلي اجرا مي‌شود.
وي اظهار داشت: اين ايستگاهها تغييرات محيط را اعلام مي‌كند و بررسي مي‌شود كه در كدام مناطق بيشتر مشكل داريم و در
چه قسمت‌هايي شرايط مطلوبتر شده است.
نبوي بيان داشت: باتوجه به ضرورت توسعه در كشور، محيط زيست و توسعه بايد در كنار هم حركت كنند تا بتوانيم علاوه بر استفاده مطلوب از منابع، محيط زيستي پايدار نيز داشته باشيم.
معاون محيط زيست دريايي محيط زيست كشور، فعاليتهاي انساني ناهمخوان با محيط زيست را از علت‌هاي تهديد حيات دريايي بيان كرد.
نبوي گفت: در حوزه دريا هفت استان در سطح كشور درايم كه سه استان در حوزه درياي خزر است
وي اظهار داشت: بخشي ازفعاليت اين استان در حوزه دريا است و معاونت دريايي متولي اصلي آن است و تاكنون سه جلسه كارشناسي داشتيم و چهارمين جلسه نيز در گلستان در حال برگزاري است.
وي عنوان كرد: با توجه به مباحث كه با استانهاي ساحلي داشتيم و مواد برنامه‌هايي كه در قانون برنامه پنجم در نظر گرفته شد درصدديم براي حفظ محيط زيست دريايي برنامه ريزي شود.
اين مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست بيان داشت: مباحثي در زمينه مديريت سواحل، اكو سيستم‌هايي كه صدمه ديدند و آلودگيهايي دريايي بين كارشناسان بحث بررسي شد.
نبوي يادآورشد: يكي از موارد ايستگاههاي پايش است تا بتوانيم بصورت روزانه تغييراتي كه در محيط اتفاق مي‌افتد را در مكان و زمان رصد كنيم.
معاون محيط زيست كشور گفت: همچنين از سواحل جنوب كشور نيز بازديدهايي داشتيم و قرار شد در بخشي از اين سواحل اين ايستگاههاي مستقر شود و در حوزه درياي خزر نيز اميدواريم در سالجاري در هر يك از استانهاي ساحلي اين ايستگاهها راه اندازي شود.
اجراي طرح فاضلاب شهرهاي ساحلي
وي افزود: براي جلوگيري از ورود پسابها به درياي و حفظ محيط زيست خزر، مصوبه‌اي در خرداد 88 از سوي هيئت وزيران مصوب شد و سازمانهاي نظير وزارت نفت، محيط زيست، نفت و.. ملكف شدند بخشي از وظايف را در حوزه خزر انجام دهند.
نبوي ياداورشد: وزارت نيرو ملكف شد شهرهاي در حد 20 هزار نفر را در طول دو سال و شهرهاي بيشتر از 30 هزار نفر را در طول پنج سال مجهز به سيستم فاضلاب بهداشتي كند.
* خزر شكننده برابر آلاينده
اين مسئول عنوان كرد: اين مصوبه خوبي است براي كاهش بار آلودگي درياي خزر، زيرا آلاينده‌اي كه وارد مي‌شود، خسارتهايي به بار مي‌آورد و خزر برابر آلودگي‌ها شكننده است و سعي مي‌كنيم در حوزه سواحل اين طرح اجرا شود.
وي عنوان كرد: محيط زيست يك سازمان حفاظني و مديريتي و ناظر بر بخشي از فعاليتها است و درصديم تا يكسري وظايف طبيعت گردي و اكو سيستم‌هايي كه مي‌تواند محل تفرج قرار گيرد به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و نظارت مي‌كنيم صدمه‌اي وارد نشود.
نبوي عنوان كرد: اعتقاد داريم هم بحث اقتصادي بايد در سواحل انجام شود و هم بحث پايداري محيط زيست بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه به عنوان نمونه سازه‌هاي همخوان با محيط بايد بكار گرفته شود و بجاي انكه خاك ريزي كنيم و دريا را خشك كنيم از سازه‌هايي كه الگوهاي شناور دارند احداث كنيم.
حدود 700 كيلومتر از نوار ساحلي خزر در استانهاي شمالي ايران واقع شده است.