جلسه ای برای دستکاری محیط زیست زمین

 

مهندسی زمیناصطلاحی هست با نام (GEOENGINEERING) که می شود ترجمه اش کنیم “مهندسی زمین”*، که در بحث های تغییر اقلیمی به معنای تغییرات و دستکاری گسترده عمدی در سیستم حیاتی و محیط زیستی است و هدف آن کاهش پیامدهای تغییرات اقلیمی. در مجموع دو روش در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است، اول مدیریت تابش خورشیدی و دوم پاک سازی دی اکسید کربن. هدف روش اول این است که میزان جذب تابش خورشید بر سطح زمین کاهش پیدا کند. اگر خاطرتان باشد چند روز پیش نوشتم که طرح هایی مثل انتشار مواد بازتابنده در فضا و یا کاشت محصولات کشاورزی با رنگ روشن تر در این حوزه پیشنهاد شده اند. در روش دوم هم ممکن است شرایط آب و هوایی یک منطقه دستکاری شود تا از این طریق انتشار کربنش کاهش و یا جذب کربنش افزایش پیدا کند.

به نظر می رسد این قضیه تا جایی جدی شده است که IPCC قصد دارد جلسه ای در این رابطه برقرار کند که جزییات آن اینجا قابل دسترسی است. البته نمی دانم چنین طرح هایی حاصل تفکر عمیق متخصصان است یا احیانا ناامیدی آن ها از یک حرکت قابل توجه جمعی در سطح دنیا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای. به هر حال جلسه مرتبط طی همین هفته در پرو برگزار می شود و دانشمندان قرار است گزینه های موجود را بررسی کنند. اگر خبر جالبی به دستم رسید برایتان درج می کنم.

* اگر ترجمه ی بهتر یا رسمی تری سراغ دارید خبر کنید.