تفاوت نوحه خوان و سینه زن

یک ضرب المثل دیگری داریم که می گوید نوحه خوان زیادند سینه زن کجاست ! و نوحه خوان حاضر نیست سینه زنی کنه ؛

اما برعکس در یک ضرب المثل دیگری داریم ! کسی که بیرون گود نشسته و به کشتی گیر میگه لنگش کن ، میگم لنگش کن ؛ و وقتی  کشتی گیر شکست می خوره ، میگه نگفتم لنگش کن ! و کشتی گیر میگه راست میگی این گوی و این میدان !

حفاظت از محیط زیست