تغییرات


دوستانی که این دو سه هفته گفت و گوی داغ سبز را پیگیری کرده اند می دانند که قسمتهایی به این برنامه ی چهل دقیقه ای اضافه شده است. مرور خبرهای هفته و معرفی وب محیط زیستی، دو بخشی است که تاکنون در گفت و گوی داغ سبز گنجانده شده است. و قرار است از این هفته بخش دیگری نیز با عنوان “نکته ی هفته”با صدای مهندس کوشان مهران به برنامه اضافه کنیم.

البته این بخشها در حال آزمون و خطاست و بهبود خواهد یافت. دوست دارم با
توجه به فرصت کم برنامه، پیشنهادات دیگری نیز از شما دوستان داشته باشم.

الغرض، می خواهم بخش معرفی وبلاگها را با یک برچسب مجزا در اینجا هم بنویسم تا آرشیوی بشود برای کاربران آینده اینترنت. تبلیغ شما در این مورد می تواند موثر باشد.