تشكیل وزارت آب، هوا و محیط زیست؟!

احتمال دارد وزارتخانه جدیدی به نام آب، هوا و محیط زیست تشكیل شود.

مشرق نوشت: شنیده ایم ادغام بخش آب وزارت نیرو در وزارت جهاد كشاورزی منتفی شده واحتمال دارد وزارتخانه جدیدی به نام آب، هوا و محیط زیست تشكیل شود. بخش برق وزارت نیرو هم به وزارت نفت الحاق می شود.

این در حالی است كه گفته می شود برخی نمایندگان مجلس درصدد ارائه طرحی دو فوریتی در صحن علنی مجلس هستند كه بر اساس آن موضوع ادغام وزارتخانه ها لغو و وضعیت این وزارتخانه ها دوباره به روال سابق بر می گردد.

این نمایندگان معتقدند جریان انحرافی از حفره به وجود آمده در دولت و هرج و مرج حاكم بر وزارتخانه های كلیدی، نهایت بهره را برده و اقدام به تزریق نیرو های خود نموده است. برخی نمایندگان هم نگران خروج اسناد و مدارك از این وزارتخانه ها هستند.

همچنین احتمال می رود ماموریتهای وزارت صنایع كه به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود قرار است به دو وزارتخانه دیگر محول شود. بخش داخلی به وزارت بازرگانی و بخش خارجی كه وظیفه عقد قرار دادهای اقتصادی با كشورهای خارجی را دارد به وزارت خارجه ملحق می شود.