ترکیه و تغییرات اقلیمی

 

ترکیه یکی از کشورهایی است که تا کنون مواضع روشنی در حوزه ی تغییرات اقلیمی اتخاذ نکرده است. این کشور که جزو امضاکنندگان پیمان کیوتو می باشد در میان کشورهای اروپایی یکی از پایین ترین مقادیر سرانه ی انتشار کربن را دارا است. این در حالی است که هنوز پیامدهای سوء تغییر اقلیم در این کشور به صورت جدی تجربه نشده است. بر اساس گفته های کارشناسی که اینجا درج شده است، در این کشور هیچ مرجع خاصی مسئولیت برنامه ریزی و پیگیری مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی را بر عهده ندارد تا بتواند بر اساس یک برنامه ی بلندمدت با آن مقابله کند.

یکی از سیاستمداران ترکیه در این مطلب از برخی رخدادهای بی سابقه ی آب و هوایی مثل بروز طوفان در برخی مناطق این کشور سخن گفته است.  این در حالی است برنامه های این کشور برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر چندان موفق به نظر نمی رسند.