بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 5

آنچه که در بحث بهره برداری در حدود توان اکولوژیک بصورت جدی دنبال خواهد شد ، بارز و ممیزی کردن است ، ممیزی در بهره برداری از طرح های جنگلداری تحت اجرا و بهره برداری از سایر جنگل ها «خارج از طرح جنگلداری » اعم از دولتی و سایر بهره برداری توسط جوامع محلی است و بارز کردن میزان بهره برداری  از طرح ها و نسبت بهره برداری به میزان رویش سالیانه در دو نوع جنگل خارج از طرح و داخل طرح است


به جدول زیر با