بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 4

مصداق را تولیدات انواع موجودات زنده قرار دهیم و در مورد ارزش بذر یا میوه بحث کنیم :


 بذر درختان با دوره بذر دهی متفاوت از هم و در شرائط اقلیمی کاملا متغیر در سیکل توان تجدید پذیری انواع درختان حیاتی هستند، اما مصرف برخی بذر ها با عنوان  میوه و بصور خام و پخته و … بهره برداری می شود.. سیاست جمع آوری بذر بلوط در جنگل های شمال متفاوت از جنگل های زاگرس بوده وتمهیدات نگهداری نیز در محدوده زمانی معنی دار است