بهره برداری در حدود توان اکولوژیک – 2

 بحث اساسا مرتبط با سطح جنگل نیست ، اما برای تمایز تفریق نوع مدیریت بر منابع جنگلی به دانستن مساحت جنگل خارج از طرح و مساحت جنگل تحت پوشش طرح جنگلداری و میزان برداشت هر یک نیاز داریم، گاهی به جمع و تفریق برخی اعداد به اشتباه حساسیت نشان می دهیم و یا نسبت گرفته و یا تعمیم و بسط می دهیم ، بی آنکه ارتباطی