بند د ماده 45 قانون وصول برخی از درآمد های دولت ؛ یک فرصت برای حفظ محیط زیست

یکی از بزرگترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت و کیفیت محیط ،  فعالیتهای متنوع و متکثر صنعتی است .صنایع مختلف با هر مقیاس و با هر فرایند میتوانند بر محیط زیست اثر گذار باشند. بسیاری از صنایع تمهیداتی را برای کنترل آلودگی های احتمالی ناشی از فعالیتهای خود در نظر گرفته و با احداث سیستم های تصفیه فاضلاب ، ایجاد فضای سبز ، تعبیه فیلترهای مناسب و انجام اقدامات مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزش محیط زیست برای پرسنل کارگری و کارشناسی و حتی مدیریتی نسبت به کنترل و مدیریت آلودگی های احتمالی اقدام می نمایند.