بزرگترين مهدكودك پنگوئن‌ها‍

 

در بزرگترين مهد كودك پنگوئني دنيا، هزاران پنگوئن بطور غريزي نوزادان تازه بدنيا آمده را در ميان گروه‌هاي عظيم جمع كرده تا از يخ‌زدن آنها جلوگيري كنند.
به گزارش ايسنا، غريزه والدين بر آب ‌و‌هواي سرد اقيانوس اطلس جنوبي غلبه كرده و جوجه‌ پنگوئن‌ها با پوشش‌هاي بلند، قهوه‌اي و پرزدار، بايد در كنار هم جمع شده تا گرماي بدن خود را در ميان گروه‌هاي ديگر حفظ كنند. در اين تصاوير مي‌توان آنها را بصورت صفهاي قهوه‌اي رنگ مشاهده كرد.
اين در حالي است كه والدين جوجه‌ها همچنان به سمت ساحل در حركت بوده و غذاي آنها را فراهم مي‌كنند.
اين جوجه‌ها كه رشد آن‌ها بين 10 تا 13 ماه بطول مي‌انجامد، نمي‌توانند دماي بدن خود را تنظيم كنند و والدين آنها در سه هفته اول در تمامي ساعات از آن‌ها محافظت مي‌كنند.
والدين جوجه‌ها پس از اين سه‌ هفته جوجه‌ها را در ميان گروه گذاشته و هر دو روز با غذا براي آنها باز مي‌گردند.
توليد مثل پنگوئن‌ها نزديك به يك سال طول كشيده و هر جفت پنگوئن براي دو بار در طول سه سال به توليد مثل مي‌پردازند.
پنگوئن شاه دومين گونه بزرگ پنگوئني است كه از وزني حدود 15 كيلوگرم برخوردار است. پنگوئن امپراطور بزرگترين گونه پنگوئن به شمار مي‌رود. پنگوئن‌ها از ماهي‌هاي كوچك تغذيه كرده و معمولا تا عمق 100 متر شيرجه زده و به جستجوي غذا مي‌پردازند.
در حال حاضر تعداد پنگوئن‌هاي شاه حدود 2.23 ميليون جفت برآورد شده كه تعداد آن‌ها رو به افزايش است.