آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران-3

فصل سوم – فرآوری









ماده 46 – واحد
كانه آرایی ، فر آوری و متالورژی واحدی است كه موضوع فعالیت آن مشمول تعریف بند «ژ»
و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات بوده
و محصول آن مورد مصرف در صنایع مختلف می باشد.


ماده 47 –
صدور مجوز تاسیس ،
توسعه و پروانه برداری واحدهای فوق و واحدهای مستقل تحقیقاتی طبق ضوابط این آیین
نامه به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد.


ماده 48 –
متقاضیان احداث
واحدهای كانه آرایی ، فرآوری و متالورژی ونیز واحدهای مستقل تحقیقاتی ، باید
درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملی كه از طرف وزارت معادن و فلزات تهیه
و ابلاغ می شود ، همراه طرح توجیهی فنی – اقتصادی تسلیم وزارت معادن و فلزات
نمایند.


ماده 49 – وزارت معادن و فلزات
ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسی مدارك و طرح مربوط اقدام و جواز تاسیس به نام متقاضی
صادر می نماید . در صورت وجود نقص در مدارك و یا عدم تائید طرح به متقاضی مهلت داده
می شود تا اشكالات را مرتفع نماید.


ماده 50 – دارنده جواز تاسیس می باید در مهلت تعیین شده و طبق برنامه
زمان بندی طرح نسبت به انجام عملیات ساختمانی و سایر عملیات اجرایی جهت اخذ پروانه
بهره برداری بر اساس ضوابط مندرج در شرایط عمومی اقدام نماید .

    تبصره 1:
ضوابط ، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تاسیس فر آوری جز لاینفك مجوز و لازم
الاجرا می باشد.
    تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم
در جهت پیشبرد طرح به عمل نیاورد ، جواز تاسیس صادره ابطال می گردد.

 

ماده 51 – دارنده جواز تاسیس
مكلف است پس از رسیدن طرح به مرحله تولید آزمایشی  ، درخواست خود را همراه
گزارش انجام عملیات جهت دریافت پروانه بهره برداری واحد فر آوری تسلیم وزارت معادن
و فلزات نماید.

ماده 52 – وزارت معادن و فلزات مكلف است به منظور
هدایت و حمایت سرمایه گذاری در بخش معدن همه ساله با توجه به سیاست های كلان و نیاز
مملكت ، فعالیت های فرآوری مواد معدنی را اولویت بندی نموده و متناسب با آن
مطالعات ، امكان سنجی و تهیه طرح های تیپ و احداث پایلوت ، برنامه ریزی و اعتبار
لازم را در بودجه سالانه پیش بینی و هزینه نماید.