آیا زمین خواری جرم است ؟ – 29

 اگر مبارزه با زمین خواری جرم است


چرا یک مدیر استانی به این دلیل که حرف برخلاف قانون مقامات بالاتررا  در مفهوم سمعاً و طاعتاً اجرا نکرده باید عزل شود و مثلاً وزیر آنقدر گستاخ باشد که مدیر زیر مجموعه خود را به استهزاء در جمعی گوش تا گوش نشسته در سالن اجتماعات ، میر غضب خطاب کند در کدام یک از اصول قانون اساسی و عادی کشور اطاعت محض و مطلق