آیا زمین خواری جرم است ؟ – 26

تجربه تلخ خلع ید قطعات موسوم به ده هکتاری ها درغرب مازندران درسال 65 این نکته را واضح و تبیین می نماید که با مبانی احساسی و رفتار انگیزشی بلند پروازانه نمی توان مجاری جدیدی برای خلع ید  اراضی واگذار شده دارای سند انتقالی باز کرد و اراضی واگذار شده را باز پس گیری نمود، بلکه می بایست از همان مجاری