آیا زمین خواری جرم است ؟ – 25

 

زمین خواری برای امنیت غذایی کشور تهدید است ، چون با تالی فساد و روش مذموم و از مجاری غیر عادی و نا متعارف ، کارایی انجام تکلیفات و وظائف دستگاه ها را با قصور و تعلل و خدشه مواجه کرده و در هر حال زیگزاگی  از درزو فاصله ها و شکاف ها عبور می کند.

 

آیا این نا هنجاری که یک جریان باندی دارد ، جرم نیست ؟

 

جرم است  ! حتی اگر زمین