آیا زمین خواری جرم است ؟ – 21

 مطلق نمودن ممنوعیت  تغییرکاربری همانند گذشته که با سلب حق مالکیت اشخاص همراه بوده است نیز، مناسب وضع اجتماع کنونی نیست ، بنابراین اولویت و مزیت در حفظ اراضی زراعی و باغات کشور ، مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی بود نه وضع قانون جدید !  دولت باید به جای کارهای پراکنده و نا مؤثر در حفظ اراضی زراعی و باغات به اقدام  ضروری تر و اثر بخشی  چون  مهندسی مجدد قانون اصلاحات ارضی حد اقل برای ایجاد فرصت شغلی