آیا زمین خواری جرم است ؟ – 20

 همه آحاد مردم کشورمی دانند هیچگاه دریافت بهای معادل 80 درصد روز زمین زراعی ممکن  نشده وغیر قابل اجرا  بوده است و هیچگاه زارعین حق حاکمیت  « بهای معادل 80 درصد روز زمین »  را نپذیرفتند.تغییر کاربری قیمت ندارد بزرگترین خیانت به کشور در رابطه با زمین در دو نکته بسیار پیش پا افتاده نهفته است: الف : تقویم اراضی