آیا زمین خواری جرم است ؟ – 19

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات بی تردید از لحاظ مدیریتی حق عامه مردم را تضییع نموده است ، این حق حاکمیت برای استمرار فعالیت زراعت و لا یتغیر کردن وضع به نحو واضح و روشن در قانون اصلاحات ارضی وجود داشت ، اما در قانون حفظ کاربری اراضی با قید مصرحه 80 درصد قیمت روز که هیچگاه تحصیل نشد زائل گردید و قابل جبران نیست.


اغماض در قاعده اعمال