آخرین شرایط انتشار کربن

 

حتما در خبرها خواندید که در سال 2010 افزایش انتشار کربن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و از نظر میزان رشد یک رکورد به جای گذاشته است. بر اساس این خبر با وجود کاهش انتشار در سال 2009 که عمدتا به دلیل رکود اقتصادی بوده است بار دیگر روند افزایشی به مسیر سابق خود بازگشته است. نمودار زیر که آن را اینجا دیدم نمایی کلی از روند افزایش انتشار دی اکسید کربن را نشان می دهد.

 

 

انتشار دی اکسید کربن

 

Figure 1: US Energy Information Administration (EIA) global human CO2 annual emissions from fossil fuels estimates vs. IPCC SRES scenario projections.  The IPCC Scenarios are based on observed CO2 emissions until 2000, at which point the projections take effect.

Source: http://www.skepticalscience.com/iea-co2-emissions-update-2010.html

همانطور که در نمودار دیده می شود روند اصلی که با خط مشکی پررنگ نشان داده شده است در حال دنبال کردن بدترین سناریوهای پیش بینی شده از سوی سازمان ملل است. شرایطی که به دلیل عدم بهبود روش های مصرف انرژی، رشد جمعیت، عدم تلاش جهانی برای مقابله با انتشار و در نهایت عدم استفاده ی مناسب از انرژی های تجدیدپذیر حاصل شده است.

شاید خبر گاردین هم در این رابطه برایتان جالب باشد.