آب، به مذاکرات اقلیمی افزوده می شود

 

اصولا وقتی مذاکرات در جایی آبکی بشود خبر خوبی نیست اما شاید خبر اضافه شدن آب به مذاکرات اقلیمی خبر چندان بدی نباشد.  به گزارش این سایت مقرر شده است تا در مذاکرات پیش روی اقلیمی بحث آب نیز مورد توجه قرار بگیرد. یکی از پیامدهای این حرکت می تواند این باشد که بخشی از منابع مالی صندوق اقلیمی به این حوزه اختصاص پیدا کند. این موضوع برای اولین بار توسط اکوادر و در طی مذاکرات مکزیک صورت گرفت و در روزهای اخیر در مذاکرات بن آلمان مورد تاکید داده شد.

برای مطالعه در مورد پیامدهای تغییرات اقلیمی بر منابع آب می توانید این گزارش را (PDF) مطالعه کنید.

برای مطالعه ی گزارشی پیرامون تغییر اقلیم و منابع آب در ایران اینجا را نگاه کنید.