کامبیز بهرام سلطانی همچنان مسدودسازی را هدف قرار می دهد!

پاسخ استاد بهرام سلطانی به آقای نادر ضرابیان را در ادامه می خوانیم:ضرابیان گفته است:  ۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۰ در ساعت ۱۴:۲۷ درود برشما برتحلیل آقای سلطانی چند اشکال وارداست که به یکی از آن ها می پردازم : جمله ( بزرگ ترین مسئله زیست محیطی ما، در عدم شناخت ما درباره فلسفه حفاظت از طبیعت و منابع اکولوژیک نهفته است ) چندپرسش رابرای من به وجود آورده است : ۱ -با این دیدگاه، دیگر مشکلات اجتماعی را چه گونه باید تحلیل کنیم؟ آیا مشکل محیط زیست به تنهایی وبدون توجه به دیگرحوزه ها، قابل بررسی وحل است ؟ ۲ – کلمه ما (درعدم شناخت ما) خطاب به کیست؟ آیا منظور جامعه وفرهنگ ایرانی است یا مدیران حکومت ؟آیا این ما شامل آقای سلطانی هم می شود یا خیر؟اگر می شود پس این تحلیل را چه کسی نوشته است ؟ اگر نمی شود پس ایشان این شناخت را ازکجا به دست  ... “کامبیز بهرام سلطانی همچنان مسدودسازی را هدف قرار می دهد!”

ادامه ←