کمتر روزی به مهمی امروز است.امروز روز گوناگونی زیستی است

یک خرداد روز گوناگونی زیستی است. یا همان تنوع عربی


متاسفانه(و از سویی خوشبختانه)به این روز بیشتر از زاویه محیط زیستی نگاه میشود که واقعیتش درست نیست.و این نگاه اشکالات چندی را بوجود میاورد که امیدوارم در آینده مجالی دست دهد و بیشتر بدان بپردازم.اگر نگاه ژرف و بلند و همه سویه ای به این موضوع گوناگونی زیستی شود پی می بریم که با زندگی همه انسانها و فرهنگ و تاریخ و هستی و نیستی آنها پیوند و وابستگی شگفت انگیز و جدایی ناپذیری دارد.از گونه های جانوری و گیاهی و ژن تا گونه ها و گوناگونی پوشش ،خوراک ، چگونگی زندگی ، زبان و سخنگویی ، هنر و موسیقی ، میراث فرهنگی ،دانش و هر آنچه گمانش را ببریم.