کتاب : پاركسازي و مديريت پارك‌هاي جنگلي با رويكرد توسعةاكوتوريسم

کتاب “پاركسازي و مديريت پارك‌هاي جنگلي با رويكرد توسعةاكوتوريسم”  به عنوان کتاب درسي دانشگاه تهران همزمان با شروع بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتشار يافت.
کتاب مزبور نتيجه حدود يک دهه کاراجرائي،تحقيق و بررسي مولف است که طي آن تلاش شده مدلي کاربردي براي برآورد دامنه قابليت اکولوژيکي بهره وري تفرجي از پارک ها و مناطق حفاظت شده ارائه شود. نوشتار در270 صفحه و درشش فصل تدوين شده شامل؛ کليات، روش کلاسيک انتخاب محل، طراحي و مديريت پارک هاي جنگلي ، روش شناسي منابع با رويکرد اکولوژيک، گزارش ارزيابي ميداني موردي منابع، معرفي چارچوب مدل ابداعي(EHUCS) ، فرايند جمع آوري داده، روش شناسي تجزيه و تحليل، چگونگي کاربرد خروجي در برنامه ريزي حفاظتي – تفرجي و مديريت و… مي باشد.