وقتی حاکم شیراز بودم

یاد آن روزگار بخیر .آن روزها خیلی مورد توجه لطفعلی خان زند قرار گرفته بودم و مرا بعنوان حاکم شیراز انتخاب کرده بودند . چقدر زود گذشت . خدا خیر ندهد حاج ابراهیم کلانتر را و خدا لعنت کند آقا محمد خان قاجار را که ما رو بدبخت کردند .
اردیبهشت 1115 محل عکاسی بازار وکیل شیراز من و مرشد علی رنگرز در حال بررسی بازار .