نظرسنجي؛ علت بيكاري فارغ التحصيلان محيط زيست در ايران چيست؟

محيط
زيست ايران مشكل به اندازه كافي دارد؛ از تخريب هاي متفاوت گرفته تا…و… كه همه
ما كم و بيش به آنها پرداخته ايم. در اين بين هستند مشكلاتي كه از چشمان فعالين و
مسئولين محيط زيست به دور مانده و كسي از آنها حرفي به ميان نمي آورد.

يكي
از مشكلات پنهان محيط زيست ايران، بيكاري فارغ التحصيلان اين رشته است. مشكلي كه
متاسفانه در تمامي استانهاي كشور قابل مشاهده بوده و به اين سادگي ها نمي توان از
آن گذشت.

امروز
محيط زيست ايران به شدت نيازمند نيروي جديد است و بيكار ماندن فارغ التحصيلان اين
حوزه مي تواند مشكلات جديد ديگري را نيز پايه ريزي كند.

در
حال حاضر نمونه هاي بسياري را در جاي جاي ايران مي شناسم كه از يافتن كار مايوس
شده اند و پي در پي در امتحانات كارشناسي ارشد و يا دكتر شركت مي كنند. شايد اين
بهترين راه براي فراموش كردن برخي از مشكلات باشد اما به نظر شما تا به كي مي توان
اميدوار به مقطع بالاتر در كنج خانه نشست؟

تا كي مي شود از كيسه خانه پدري خرج
كرد؟تا كي مي شود بر سر كار رفتن نيروي غير متخصص را ديد و حرف نزد؟ ما چندين سال درس
نخوانده ايم كه امروز برويم دنبال يك كار ديگر…!

تنها در استان لرستان 136 فارغ التحصيل محيط زيست وجود دارد كه در حال حاضر بيكار بوده و چشم انتظار روزنه اي براي يافتن فضايي جديد به هر دري زده اند. ريشه
اين مشكل كجاست؟ 


به نظر شما كداميك از
گزينه هاي زير در اوج گرفتن بيكاري محيط زيستي ها تاثير بيشتري داشته و قابل بحث است
؛

ضعف
مسئولين در جذب نيروي جديد

نبود
فضاي كار در زمينه محيط زيست

ضعف
علمي، اجرايي فارغ التحصيلان محيط زيست

افزايش
بدون برنامه در جذب دانشجو از طرف دانشگاه ها

…و
يا اگر علت را در جايي ديگر مي بينيد و يا حتي با تمامي گزينه ها موافق و يا مخالف
هستيد، گزينه پنجم را انتخاب كرده و نظرتان را در بخش نظرسنجي سمت چپ ثبت كنيد.

پيشنهاد
مي كنم در نظرسنجي شركت كنيد؛ به نظر من يافتن ريشه اين مشكل مي تواند نقاب از چهره برخي از
مشكلات پنهان امروز ما محيطي زيستي ها بردارد…