محدوده وقوع جرم! وارد نشوید!

اینجا تهران است.

اینجا ابتدای ورودی به بزرگ راه مدرس از خیابان مصهری است.

اینجا محدوده وقوع جرم است.

اینجا قتلی اتفاق افتاده است.

آیا این تبلیغ برای فروش حشره کش، مصداق ترویج خشونت نیست؟

آیا شرکت فومن شیمی برای گسترش کسب خود اجازه دارد این چنین از قتل و جرم سخن بگوید؟

آیا مدیران شهر تهران به این آگهی نگاهی کرده اند؟

پ ن 1

تولید و فروش هر نوع سم برای استفاده خانگی به دلیل آسیب های زیست محیطی آن، در بیشتر نقاط جهان و از جمله در کل اروپا و آمریکا ممنوع است.

پ ن 2

سخن گفتن از قتل و کشتار و از جرم و جنایت برای فروش یک کالای تجاری در بیشتر کشورهای جهان، خود جرم محسوب می کردد و غیر قانونی است.

پ ن 3

در باره ی حشره ها بیشتر بدانیم!