قارچی که سبز نیست

در مثال می گویند ، چون قارچ سبز می شود  ولی هیچگاه قارچ سبزی را ندیدم همه قارچ ها از رنگ سفید و زرد تا نخودی و نارنجی  دیدم به قرچ سفیدی که فصل رویش آن فرا رسیده  و در سه تیغ  کوه گرسماسر رامسر می روید و به آن قاپو می گویند بسیار علاقه مندم.


عجیب است اگر ساختمانی  ناخواسته