سرانجام عشق به عكاسي كار دستمان داد…

فتوبلاگ محسن تيزهوش


در كنار اين ۴۱ ماهي كه مشغول وبلاگنويسي بودم، عكس هاي بسياري نيز گرفته ام. عكسهايي كه از هر كدامشان هزاران خاطره در ذهن دارم. اينك بعد از گذشت اين همه ماه، سرانجام تصميم گرفتم كه تمامي عكسهايم را در قالب يك فضاي مجازي جديد ـ بخوانيد فتوبلاگ ـ آرشيو كرده و فضايي براي نگاه به آنچه كه گذشته و آنچه كه رخ خواهد داد به وجود بياورم. در اين راه منتظر انتقادات، پيشنهادت و در كل تمامي نظرات مخاطبين خود خواهم نشست…


( فتوبلاگ محسن تيزهوش )