سد سیمره

سد سیمره روز پنجشنبه 29 اردیبهشت همزمان با روز ملی محافظت از رود ها و سازه های آبی، آبگیری شد !!!


(و نفهمیدیم که با این تبلیغات باید شاد شویم یا به خاطر ساخت و آبگیری و به خطر افتادن سدی دیگر بگرییم…)