روز شمار هفته محیط زیست سال 90

 


 


شعار محوری هفته محیط زیست سال ۹۰:


 ((بهبود محیط زیست با جهاد اقتصادی ))

شعار روز


روز / تاریخ


ردیف


محیط زیست و مدیریت آلاینده ها


دوشنبه   16 / 3 /90


1


محیط زیست ، کودک و خانواده


سه شنبه  17 / 3 / 90


2


محیط زیست ، بستر حیات


چهارشنبه 18  / 3 / 90


3


محیط زیست ، مردم و دیپلماسی فردا


پنجشنبه 19 / 3 / 90


4


محیط زیست و آموزه های دینی


جمعه  20 / 3 / 90


5


محیط زیست و بهسازی سواحل


شنبه  21 / 3 / 90


6


محیط زیست ، آموزش و مردم


یکشنبه  22 /  3 / 90


7