تصاويري از دو توله خرس بي مادر در خرم آباد

خبرگزاري مهر امروز ماجرای دو توله خرسی را گزارش داده که در پارک کوهستانی خرم آباد نگهداری می شوند. اين روايت، روایت تلخ از انسانهایی است که طبیعت را بازیچه خودخواهی هاي خود کرده اند تا رهاورد این خودخواهی چیزی جز کوچ اجباری و فراق برای خرس مادر و فرزندانش نباشد….