بررسي رابطه‌ي آلودگي هوا، آلودگي آب، مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران 1359 تا 1383

اين مقاله از اين جهت كه آلودگي آب را هم در نظر گرفته است مقاله خوب و جالبي است.

محمد حسن فطرس

دانشياردانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان

fotros@basu.ac.ir

ميثم نسرين دوست

كارشناس ارشد اقتصاد دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا همدان

m.nasrindoost@gmail.com

چكيده

منحني زيست محيطي كوزنتس از مشهورترين فرضيه ها در بررسي شكل رابطه‌ي بين رشد اقتصادي و آلودگي به شمار مي‌رود. مقاله‌ي حاضر، اين فرضيه را در چهارحالت بررسي مي‌كند: (الف) هنگامي كه معيار رشد اقتصادي، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتي كه معيار رشد، سرانه‌ي مصرف انرژي است؛ (پ) زماني كه معيار آلودگي، آلودگي آب است و (ت) وقتي كه معيار آلودگي، آلودگي هوا است. بدين منظور در اين مقاله از روش‌شناسي تودا – ياماموتو براي بررسي عليت متغيرها استفاده و در صورت وجود رابطه‌ي علّيت بين متغيرهاي تحقيق، برآورد مي‌شود. نتايج، بيانگر وجو د سه (EKC) فرضيه ي منحني زيست محيطي كوزنتس رابطه ي علي يك طرفه (الف) از نشر دي‌اكسيد كربن به درآمد سرانه، (ب)از نشر دي اكسيد كربن به سرانه ي مصرف انرژي و (پ) از سرانه ي مصرف انرژي به آلودگي آب است. فرضيه ي كوزنتس براي نشر دي اكسيد كربن، درآمد سرانه، آلودگي آب، سرانه‌ي مصرف انرژي رد مي‌شود و براي رابطه نشر دي اكسيد كربن، سرانه ي مصرف انرژي رد نمي‌شود.

متن مقاله را در اينجا بخوانيد!