برای درویش و رحمانی

چندی پیش که آتش جنگل‌های شمال ایران را درمی‌نوردید، با یکی از مدیران وب‌سایتی انگلیسی‌زبان که وظیفه اطلاع‌رسانی‌ را از اوجب واجبات می‌داند گفت‌وگو کردم و پیشنهاد دادم که برای آن واقعه و رخداد تلخ گزارشی بنویسم. موضوع مورد موافقت قرار گرفت و کار آغاز شد.

تنظیم آن گزارش که