برای درویش و رحمانی

چندی پیش که آتش جنگل‌های شمال ایران را درمی‌نوردید، با یکی از مدیران
وب‌سایتی انگلیسی‌زبان که وظیفه اطلاع‌رسانی‌ را از اوجب واجبات می‌داند
گفت‌وگو کردم و پیشنهاد دادم که برای آن واقعه و رخداد تلخ گزارشی بنویسم.
موضوع مورد موافقت قرار گرفت و کار آغاز شد.

تنظیم آن گزارش که