برای این عکس تیتر بنویسید !

...


به نظر شما در این عکس چند درخت قطع شده و البته چرا !؟