انیشتین زمان-ماه اردیبهشت با بزرگداشت بزرگانی چون فردوسی و خیام رفت

شنیدن اینکه در اسپانیا پیکره عمرخیام ،این ریاضی دان و فیلسوف ایرانی رونمایی میشود ،بسیار شادی و بالندگی دارد و البته هستند در ایران که همچنان بر او بی مهری میکنند و به کافر بودنش می خوانند و نیز ۲۵ اردیبهشت ،روز بزرگداشت، بزرگ و سترگ انسانی چون استاد حکیم فردوسی


براستی اگر فردوسی به دنیا نمیامد،فرهنگ ایران زمین امروز چگونه بود؟بی گمان کاستی بسیار و بالندگی آن کمتر بود.و این پاسخ ترسناک که حسنین هیکل-دانشمند مصری- داد که گفت مصر متمدن که خود زبانی غیر عرب داشت چون مانند فردوسی نداشت زبانش و فرهنگش عربی شد.


بسی رنج بردم در این سال سی       عجم زنده کردم بدین پارسی


پی افکندم از نظم کاخی بلند            که از باد و باران نیابد گزند