آتش ابدی در جنگل‌های ایران

هدف‌مند کردن یارانه‌ها آتشی به درخت‌زارهای ایران انداخته است و می‌توان
اثرات آن را بیش از حریق ۵۰ روزه‌ای دانست که جنگل‌های شمال را به نابودی
کشید. اگر درختان استان‌های شمالی ایران ظرف ۵۰ روز سوختند، معلوم نیست
شعله‌ای که هدفمندی یارانه‌ها به جنگل‌ها انداخته چه مدت زبانه بکشد.

در سرزمین خشک و بیابانی ایران، عرصه‌های جنگلی در دو بخش غرب و شمال کشور چون نواری باریک امتداد یافته است.

جنگل‌های شمال این کشور چون نواری حاشیه باریکی را در مجاورت دریای خزر به
طول ۸۰۰ کیلومتر سبز کرده‌است که سه استان را در بر می‌گیرد.این عرصه از
یخبندان دوران سوم زمین‌شناسی، باقی مانده و به همین دلیل آن را جنگل‌های
باستانی نیز لقب داده‌اند.
هر روز از مساحت این جنگل‌های تاریخی و باارزش کاسته می‌شود. بر اساس گزارش