آب منتقل می کنیم…!

هنوز صدای کش دار و زمخت اش در گوشم است که در کوچه های باریک محله ی کودکی و نوجوانی ام (منیریه، حدود 40 سال پیش) فریاد می کشید: آب حوض می کشییییییم (و همین طور می کشید!). اکنون فکر می کنم که متخصصان سد سازی و طرح های انتقال آب، حتی راحت تر از آن «آب حوضی» نوستالژیک من آب رودها و دریاها را جابجا می کنند!

اگر شهر اردکان در کویر مرکزی آب ندارد، خیالی نیست از سرچشمه های دز آب می آوریم؛ اگر شهر اراک در حاشیه ی کویر آب ندارد، مهم نیست از رودهای منتهی به دز آب می کشیم؛ اگر رفسنجان در دو هزار کیلومتر آن طرف تر آب ندارد، از کارون آب می کشیم؛ اگر خرمشهر در کنار کارون تشنه است، برایش از بالاتر کانال می کشیم… . و اگر دریاچه ی اورمیه را با سدها به شوره زار بدل کرده ایم، باز هم ناراحت نشوید، از دریای خزر آب می آوریم و آن را پر می کنیم!

نظر دکتر برهان ریاضی کارشناس محیط زیست را در  مورد طرح انتقال آب از دریای خزر و رود ارس به اورمیه، در همشهری بخوانید.