سین هشتم سمندر !!

با نام قیصر لرستان می شناسندش، مردم محلی به او احترام می گذارند و برایشان مقدس است که این امر نشان از فرهنگ عمیق و خوی طبیعت دوستشان دارد. برخی اهالی منطقه نام هایی را به این جاندار زیبا نسبت می دهند که نشان دهنده باور این مردم به تقدس این جاندار است. “حاجی باریکاب” که لفظ حاجی نوعی مصونیت و تقدس به این جاندار داده است و “وقمی” یا “وقفی” یعنی جانوری که از طرف کسی ( شاهزاده احمد) وقف شده است……..  ... “سین هشتم سمندر !!”

ادامه ←