روز زمين يادآور همه ستم هايي است كه درحق زمين مان كرده ايم

امروز ۲۲ آوريل مصادف با روز جهاني زمين است . روزي كه براي نخستين بار ۴۱ سال قبل در ايالات متحده گرامي داشته شد و خيي سريع به بسياري از كشورها هم كشيده شد . امروز روز زمين است . روزي كه بهانه ايست براي ما،تا براي يكبار هم كه شده در سال ،‌بياد بياوريم همه ستم هايي را در حق آب و خاك و هوا و در يك كلام بر سر زمين مان آورده ايم . هر چند در كشور ما حافظه تاريخي اصولا وجود ندارد و همه به نوعي دچار روزمرگي و بي حافظگي شدند اما اميدواريم اين روز به ياد همه بياورد كه چطور با طرح هاي توسعه ناپايدار سرزمين مان را از البرز گرفته تا زاگرس  كرانه هاي زيباي خليج هميشه فارس تخريب كرديم . اميدوارم به ياد بياوريم بلايي را كه بر سر درياچه اروميه و بختگان و پريشان و گاوخوني و … آورديم و  ... “روز زمين يادآور همه ستم هايي است كه درحق زمين مان كرده ايم”

ادامه ←