روز جهانی آب(دوم فروردین)-روز زمین(دوم اردیبهشت) و روز گوناگونی زیستی (یک خرداد)میاید و میرود وبس

این همه مناسبت و آیین و بزرگداشت، از روز جهانی آب(دوم فروردین)-روز زمین(دوم اردیبهشت) و روز گوناگونی زیستی (یک خرداد) و هفته سلامت و هفته مجیط زیست و…میاید و میرود و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و آلودگی ،نابودی و دست اندازی به هوا،آب و خاک و جای جای محیط زیست و منابع طبیعی کم که نمیشود بلکه با تغییر مدل و روش و شگرد! تخریب،بیشتر هم میشود.