جشنواره بادبادك ها

 


همزمان با روز زمین پاک جشنواره ای در پارک آب و آتش برگزار شد. در این جشنواره سازمان های مردم نهاد حضور داشته و در نمایشگاه جانبی این جشنواره به معرفی خود و آموزش های چهره به چهره به شروندان پرداختند.


از NGOهاي موجود مي توان به جمعيت حاميان زمين، انجمن چراغ، تشكل دروازه هاي سبز پارس، انجمن يوز و انسان پاك ،زمين پاك اشاره كرد. 


از تمامی اعضای جمعیت که در این روز حضور داشتند سپاسگزارم.