باشگاه تشکلهای دانشجویی حامی محیط زیست و وظیفه سنگین من !

 


دانشجویان حامی محیط زیست سراسر کشور دور هم جمع شدند از دغدغه ها و درد هاشون در باره محیط زیستشون گفتند…..