اگرت کوچک

اگرت کوچک در تکاپوی یافتن جناب ماهی
اگرت میگه
در حسرت بلعیدنت آواره ترینم
هر چند که تا خوردن تو فاصله ای نیست