آیا حفاظت از محیط زیست مایه افتخار است؟؟ نظر شما چیست؟

 

حفظ محیط ،بدون افتخار 

خنده دار بود !

شنیدن این موضوع که حفاظت از محیط زیست باعث افتخار نیست !

همه جورشو شنیده بودیم الا این یه مورد رو !

انواع و اقسام تهمت و بی ادبی و اتفاق برایمان پیش آمده بود غیر از این مورد !

حتی روزی که برای پخش پلاستیک زباله در روز ۱۳ فروردین بعد از دعوای پیش آمده بین دو نفر برای پادرمیونی توسط گاز اشک آور پذیرایی شدم و نزدیک بود زبونم لال……..! اینقدری که امروز از شنیدن این موضوع  متعجب شدم……